Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI - Fundacja „Przemijanie”

Fundacja „Przemijanie” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przemijanie.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-02-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-27

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-10-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-10-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Prezes fundacji.
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48728182993

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Fundacja „Przemijanie”
 • Adres: 45-061 Opoleul. Katowicka 39c/9
 • E-mail: [email protected]
 • Telefon: +48728182993

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

 

DANE TELEADRESOWE

ul. Katowicka 39c/9, 45-061 Opole
Tel: +48728182993
E-mail: [email protected]

 

SKRÓTY KLAWISZOWE

Strona internetowa posiada wersję dla niedowidzących, poprzez zmianę kontrastu oraz rozmiaru tekstu oraz wersję mobilną. Na stronie internetowej funkcjonują następujące skróty klawiszowe:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Fundacja „Przemijanie” w Opolu mieści się na 2 piętrze w budynku przystosowanym do swobodnego poruszania się osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim.